Положення про постійні комісії


ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

І сесія VIII скликання

РІШЕННЯ № 14

від 04 грудня 2020 року

Про затвердження Типового положення

про постійні комісії Львівської

обласної ради VIII скликання

 

 

         Керуючись статтями 144, 146 Конституції України, статтями 43, 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Львівська обласна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Затвердити Типове положення про постійні комісії Львівської обласної ради VIII скликання згідно з додатком.

         2. Доручити постійним комісіям обласної ради, з урахуванням цього рішення, у місячний термін напрацювати та подати на розгляд сесії обласної ради положення про постійні комісії з визначенням основних напрямів діяльності цих комісій.

         3. Визнати рішення Львівської обласної ради від 08.12.201515 "Про затвердження Типового положення про постійні комісії Львівської обласної ради VII скликання" таким, що втратило чинність.

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову обласної ради.

 

 

 

         Голова обласної ради                                           Ірина ГРИМАК

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення обласної ради

від 04.12.2020 № 14

 

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії

Львівської обласної ради VIII скликання

 

1. Загальні положення

 

         1.1. Постійні комісії Львівської обласної ради (далі – постійні комісії) є органами обласної ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

         1.2. Депутат обласної ради може бути обраним тільки до однієї постійної комісії.

         1.3. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. За пропозицією голови обласної ради сесія обласної ради також обирає заступника голови постійної комісії та секретаря постійної комісії. Інші питання структури комісій вирішуються відповідною комісією.

         1.4. Постійні комісії є підзвітними обласній раді та несуть відповідальність перед обласною радою.

         1.5. Усі члени постійної комісії мають рівні права.

         1.6. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова обласної ради, перший заступник голови обласної ради та заступник голови обласної ради. Голова ради координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх висновків та рекомендацій.

         1.7. Протягом строку своїх повноважень обласна рада може утворювати нові постійні комісії ради, ліквідовувати й реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій, припиняти повноваження та обирати нових голів, заступників голів та секретарів постійних комісій.

         1.8. Постійні комісії ради діють лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими підзаконними нормативними актами, а також рішеннями обласної ради.

         1.9. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються рішеннями Львівської обласної ради, Регламентом Львівської обласної ради VIII скликання та Положеннями про постійні комісії обласної ради, затвердженими обласною радою.

 

 

2. Повноваження постійних комісій

 

         2.1. Постійні комісії за дорученням обласної ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку Львівської області, інших цільових програм, обласного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд обласної ради, розробляють проєкти рішень обласної ради та готують висновки з цих питань; вирішують інші питання, віднесені до їх компетенції рішеннями обласної ради; голова та члени комісій виступають на сесіях обласної ради з доповідями і співдоповідями.

         2.2. За дорученням обласної ради, голови обласної ради, першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради або за власною ініціативою постійні комісії:

2.2.1. Вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних обласній раді органів, а також з питань, що належать до відання обласної ради, Львівської обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб.

2.2.2. Здійснюють контроль за виконанням рішень обласної ради, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд виконавців, а в необхідних випадках – на розгляд обласної ради.

2.2.3. За галузевим принципом розглядають пропозиції, звернення та скарги громадян щодо питань, які потребують розгляду на сесії обласної ради, а також готують свої висновки і рекомендації. 

2.2.4. Розглядають пропозиції, звернення та скарги громадян, що адресовані безпосередньо комісії або розгляд яких доручили голова обласної ради, перший заступник голови обласної ради, заступник голови обласної ради; надають заявникам вмотивовані відповіді на їх звернення.

         2.3. Постійні комісії з питань, які належать до їх відання, і в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень усіх форм власності необхідні матеріали й документи.

         2.4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними термін.

         2.5. Постійні комісії обласної ради зобов'язані:

- періодично звітувати на сесії обласної ради про свою роботу;

- своєчасно виконувати доручення голови обласної ради, а в разі його відсутності або за його дорученням – першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради, з питань, що належать до відання комісій та організаційної роботи, інформувати про хід їх виконання;

- координувати свою діяльність з головою обласної ради;

- вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, своєчасно та в повному обсязі розглядати й реагувати на звернення громадян.

 

3. Організація роботи постійних комісій

 

         3.1. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії організовує роботу комісії, керуючись принципами гласності й відкритості, залучаючи для максимального висвітлення своєї діяльності представників засобів масової інформації та громадськість.

         3.2. Голова комісії скликає та веде засідання постійної комісії, дає доручення членам постійної комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії чи неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

         3.3. Засідання постійної комісії ради скликається в міру необхідності,  але не рідше ніж 1 раз на місяць і є повноважним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії. Відсутність кворуму на комісії оформляється протоколом.

3.4. У разі відсутності кворуму на трьох поспіль засіданнях постійної комісії без поважних причин голова обласної ради виносить на розгляд сесії питання про розформування комісії.

3.5. Проєкт порядку денного засідання постійних комісій висвітлюється на вебсайті обласної ради не пізніше, ніж за один робочий день до їх засідання.

3.6. У разі затягування розгляду будь-якого питання порядку денного засідання постійних комісій понад установлений законодавством термін, наступне засідання постійних комісій проводиться за участю голови обласної ради.

         3.7. За результатами вивчення та розгляду питань постійні комісії ради готують висновки й рекомендації, які ухвалюються більшістю голосів від загального складу комісії. Висновки й рекомендації підписує голова комісії, а в разі його відсутності – заступник голови або секретар комісії.

         3.8. За пропозицією третини членів комісії з окремих питань порядку денного може проводитись поіменне голосування.

         3.9. Протоколи засідань комісії підписують голова й секретар комісії, а за відсутності секретаря – заступник голови комісії. Якщо на засіданні головує заступник голови комісії, протокол підписують голова засідання й секретар комісії. За відсутності на засіданні комісії заступника голови комісії і секретаря, протокол підписують голова й один із членів комісії. Кожен член комісії має право на окрему думку, яка долучається до протоколу.

3.10. Протокол засідання постійної комісії повинен бути підписаний і оприлюднений на вебсайті обласної ради в десятиденний термін.

         3.11. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступників голови обласної ради, розглядаються комісіями спільно. Висновки й рекомендації, ухвалені постійними комісіями на їх спільних засіданнях, а також протоколи спільних засідань підписують голови відповідних постійних комісій.

         3.12. Постійна комісія для вивчення питань може створювати підготовчі комісії й робочі групи із залученням представників громадськості, науковців, спеціалістів.

         3.13. Депутат обласної ради має право брати участь у роботі будь-яких постійних комісій з правом дорадчого голосу.

3.14. Постійні комісії ради за необхідності можуть створювати підкомісії з основних напрямів своєї діяльності.

         3.15. Голова, заступник голови, секретар та члени постійних комісій працюють на громадських засадах.

         3.16. На засіданнях постійних комісій мають право бути присутніми помічник депутата обласної ради, представники засобів масової інформації та громадськості.

         3.17. Напрями роботи постійних комісій визначаються рішенням сесії обласної ради за поданням президії, а також положеннями про постійні комісії обласної ради.

3.18. Постійні комісії на основі цього Типового положення, Регламенту Львівської обласної ради VIII скликання, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про статус депутатів місцевих рад", а також відповідно до функціональної спрямованості й порядку організації роботи розробляють свої положення, які подають на розгляд та затвердження сесії обласної ради.

3.19. Постійні комісії користуються бланками єдиного зразка.

         3.20. Керівництво обласної ради забезпечує постійні комісії приміщеннями та оргтехнікою, за необхідності автотранспортом.

         3.21. За погодженням з головою постійної комісії, розпорядженням голови обласної ради за постійною комісією закріплюється працівник виконавчого апарату обласної ради, який здійснює супровід діяльності постійної комісії.

         3.22. У період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), засідання постійних депутатських комісій можуть проводитися в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання).

         3.23. Дистанційні засідання можуть проводитися за умови технічної можливості кожного члена комісії брати участь у засіданнях у такому режимі.

Реєстрація, виступи, голосування членів постійних комісій здійснюється після ідентифікації їх особи за допомогою відповідного програмного забезпечення.

Пропозиції, будь-які документи членів комісії – з метою використання на дистанційному засіданні – слід своєчасно надсилати лише з офіційної електронної пошти депутатів або оголошувати під час особистих виступів на дистанційному засіданні.

Голосування здійснюється шляхом озвучення та/або написання членами постійної комісії відповідного варіанта "ЗА", "ПРОТИ", "УТРИМАВСЯ".

Під час дистанційного засідання має здійснюватися відеозапис.

 

 

 

Керуючий справами

обласної ради                                                            Валентин ХАРЛОВ